Règ Fi kap sòti tankou boul San

Anpil fwa medam yo konn enkyete yo lè yo remake nan kilòt yo pandan yo gen règ yo ke gen boul san.
Lojikman lè yon moun blese, kò a deklannche yon seri pwosesis pou ka anpeche moun nan pèdi twòp san, san an kòmanse pa koagile pou redwi vitès lap sòti a. Men lè fi gen règ yo, se envès la kò a fè, paske san sa fi a ap bay la dwe sòti. Nan ka sa, kò a sekrete yon antikoagilan natirèl ki pèmèt règ la koule nòmalman.
Men gen fi ki malerezman, remake gwo kayo san nan kilòt yo tankou boul.
Premyeman, kayo sa pa vle di pwoblèm grav premye fwa ou wè yo a, men pa kont si ou remake sa rive souvan, e gwosè boul san sa yo gwo anpil, ou dwe konsilte.

Men nan kèk ka fi a ka remake boul san lè li gen règ li

  • Fi ki gen règ pandan anpil jou e ki koule fò sou li, nan ka sa, kò a pa gentan sekrete antikoagilan natirèl la nan tan nòmal.
  • Fi ki sou planin.
  • Nan maten, akoz pandan nwit la, pat gen twòp mouvman fèt, san an chita e gen tandans pou bay aspè boul la oubyen kayo a nan kilòt fi a.
  •  Fi ki gen karans an fè nan alimantasyon yo, se pou rezon sa premye reflèks yap genyen se jere alimantasyon sa pou fi a.
Sonje tout sa ki pa abityèl lakay ou e ki enkyete ou, pa neglije konsilte yon spesyalis.
Pataje pou plis fi ka okouran.
Exama Jean Rodrigue Junior
Open chat