Peze kou pandan nap fè bagay

Aswè a nou vinn pale de yon sijè tabou ki ap fè aktyalite nan moman an la, jenès la adopte yon nouvo metòd lè yap fè bagay, ki se peze kou, nou ka remake sa sou estati watsap yo, elatriye, se yon pratik ki klase pami BDSM yo ki se yon seri pratik ekstrèm nan fè sèks, enben jodi a nap wè kisa li ye e ki risk ki genyen nan pratik sa!

  •  Yo rele li ‘Breath Play’, gen lòt moun ki rele li ‘Asfiksi Seksyèl’, se yon pratik ekstrèm ke gason ak fi ki renmen jwe wòl dominan lè yap fè bagay renmen pratike, men nap presize an pasan, se pa sèl nan fè bagay, gen gason oubyen fi ki peze pwòp kou pa yo lè yap mastibe, gen moun ki vrèman pran plezi e jwi nan sa. Koze sèks varye anpil e ou pa dwe jije fantas ak pratik yon moun, depi li pa nwi lòt la e depi gen konsantman lè se 2 ou plizyè moun ki deside mete ansanm.
Daprè kèk seksològ e kèk moun ki abitye nan pratik sila, plezi a vini akoz oksijèn ki manke a, ògas la vinn plis e bri moun yap domine a fè a vinn pi eksitan akoz tout vwa li paka sòti ( nap raple ou an pasan epa sèl gason ki peze kou fi, gen fi ki renmen peze kou patenè yo e gen gason ki renmen lè fi a peze kou yo pandan fi a nan pozisyon ap domine yo )
Men malgre pratik sa gen plezi ladanl daprè moun ki pratike li yo, men li gen gwo risk ladan li :
  • youn nan gwo konsekans se konpresyon sa nou rele ‘ Nè Vag’ la, ki se yon nè ki kouvri anpil pati nan kò nou e konpresyon li ka bay gwo pwoblèm, dayè trajè li pase nan kou moun nan, lè ou konprese li twòp, ou ka ralanti batman kè moun nan, ou ka fè li gen sa yo rele ‘ Malèz Vagal ‘ la, kote li ka endispoze nan men ou.
Se pou sa yo rekòmande kèk konsiy pou moun ki renmen pratik sila :
  • plis apiye sou 2 bò kou a pito e si wap fè saw evite mete tout pwa ou, se pa touye wap touye moun nan.
  • fè pratik sa ak yon moun ou fè konfyans .
  • deside ak moun nan de yon siy ki pou di lè ou pa alèz, swa se kabann nan wap frape, swa se li wap frape, elatriye, sa depann de ou.
  • toujou gen kontwòl vizaj moun nan pou ka konnen lè li alèz ou mal alèz.
  • moun yap peze kou li a, dwe evite kenbe respirasyon li, ou dwe toujou kontinye respire.
  •  evite pratike metòd sa lè nou bwè oubyen sou lòt sibstans adiktif paske nou pap gen kontwòl tèt nou menm jan.
Sonje sèks se plezi ak konsantman, se vre ou dwe toujou satisfè patenè ou, men toujou veye eske pa gen risk sou lavi ou e depi ou pa konfòtab, pa ezite di sa.
Ou renmen ti peze kou ou tou?
Pran prekosyon zanmi
Exama Jean Rodrigue Junior
Open chat