Maladi Sik Pandan Gwosès

Anpil fi pandan yo te ansent te viv eksperyans soufri maladi Sik pandan gwosès la, e sa sakaje fi a anpil, san konte enpak sou devlopman bebe a. Jodi a nou vinn pale ou de Maladi Sik pandan gwosès ke yo rele nan langaj medikal la ‘ Dyabèt Jestasyonèl ‘ . Sonje pataje lè ou finn li .

Anvan nou pale de maladi a, annou fè yon ti rapèl pou ou sou kisa maladi Sik la ye.
Lè ou manje, gen anpil bagay ou jwenn nan sa ou manje yo, pami yo glisid ak lòt nitriman, enben sik sa ou resevwa nan manje a dwe itilize pou enèji ak lòt fonksyon nan kò ou, e kantite ki anplis la, kò ou stoke li e itilize li lè ou gen bezwen. Pou tout sa yo fèt, gen yon ògann ki rele Pankreya ki sekrete yon òmonn ki rele Ensilin ki la pou bese kantite sik sa lè li depase e ede sik la antre nan selil nou pou pwodwi enèji nou bezwen.
Enben gen moun ki ka nan 2 sitiyasyon sa yo :
Swa ògann sa ki rele Pankreya a malad e pa pwodwi Ensilin.
Swa Pankreya a pwodwi men Ensilin sa pa byen itilize oubyen Ensilin nan pa sifi.
Nan tou 2 ka sa yo, nou gen devan nou sa ki rele Dyabèt la, oubyen maladi Sik.
Enben lè yon fanm ansent, kantite sik la dwe ogmante akoz lap bezwen plis sik e lap bezwen ase pou bay bebe lap pote a, men sof ke pandan gwosès la gen lòt òmonn tankou ‘ Kòtizòl, òmonn kwasans ak òmonn plasenta manman an ke yo rele òmonn anti Ensilin.
Sekresyon òmonn sa yo enpòtan anpil pou bon devlopman bebe a men an mèm tan yo lakoz sik ogmante lakay fi sa, paske yo kanpe anfas Ensilin nan, nan ka sa, pankreya a dwe oblije travay plis pou li pwodwi plis Ensilin, men malerezman gen kèk fi sa pa rive fèt e se la kantite sik la pral plede monte e fi a pral devlope Dyabèt Jestasyonèl la.

Kisa fi a ap santi? Sentom yo

Fi a ap toujou santi kò li kraze, lap swaf souvan, lap pipi anpil e souvan, sa ki pi di a lap anvi manje men gen kèk bagay li pap kapab akoz sik la pou li anpeche monte, e se la strès, depresyon ak move imè pral enstale lakay fi a. Ou anvi manje men majorite sa ou anvi manje yo ou pa kapab akoz sik la fasil pou monte.
An pasan nap di ou ke majorite fi ki te soufri maladi sik sa pandan gwosès la, pa genyen li ankò touswit apre akouchman, men genyen ki tou devlope maladi sik apre akouchman sitou si yo te deja gen risk devlope maladi sik byen anvan gwosès la. Yo te nan stad yo rele pre-dyabèt la.

Ki konsekans ki genyen ?

Pou manman an : pi gwo risk la se akouchman pa sezaryèn akoz bebe a kap gwo, ki ap gen difikilte nan pasaj, manman gen posiblite tou soufri maladi sik la apre akouchman an.
Pou bebe a: pwa bebe a ap gwo anpil e ap depase nòmal la
Bebe a gen plis risk fèt avèk jonis.
Pwoblèm respirasyon lè li fèt, elatriye.
Ou dwe konsilte doktè ou e si doktè a di ou ke ou soufri maladi sa nan gwosès la, ou dwe swiv tout konsiy yo paske wap pwoteje tèt ou ak bebe a an mèm tan. Ou dwe kontwole sik la lè ou leve nan maten e pandan jounen an tou sitou lè ou finn manje apre yon ti tan, ou dwe note tout rezilta ou jwenn yo ak lè ou jwenn yo a pou pote bay doktè a pou li ka wè kijan sa ye.
Pa fè neglijans! Pataje souple pou plis fi ka okouran .
Abone ak nou pou pa rate pyès atik nou!
Men lyen an pou fè sa!
Mèsi
Exama Jean Rodrigue Junior
Open chat