Kisa Maladi Sinizit lan ye

Nan mwa sa, pandan Kowona rekòmanse frape a, nou deside pale de maladi ki ka ba ou pwòb respirasyon e ki gen posiblite agrave ! Jodi a nap pale de maladi Sinizit.
Anvan nou antre pi lwen, sinizit vle di enflamasyon kouch ki anndan sinis yo, e sinis yo se yon seri de ti kavite, ti espas ki simetrik e ki sitiye nan zòn fas nan bwat tèt nou pou ka pi klè, tou pre nen nou, nan fwon nou elatriye. Gen 4 tip sinis : fwontal, maksilyè, etmoyidal, sfenoyidal, chak sitiye yon kote e depan de kote yo ye a, pwoblèm nan ap plis lokalize nan espas la.

Ki Wòl Sinis sa yo?

  • Yo imidifye e rechofe lè nou respire a anvan li rive nan poumon nou.
  •  Yo remake li gen enpak sou rezonans vwa yon moun esak fè moun ki soufri li, gen vwa zonbi, pale nan nen.
  •  Yo redwi pwa tèt nou akoz lè ki pase ladan yo elatriye…
Enben Sinizit la se enflamasyon kouch oubyen mikez ki kouvri anndan sinis sa yo, e gendwa se yon bakteri, yon viris, yon chanpiyon oubyen yon alèji ki lakoz enflamasyon sa.
Nan tan nòmal, sinis sa yo kominike ak sa yo rele kavite nen nou e bay yon pwodwi yo rele ‘mikis’.
Men lè gen yon enfeksyon oubyen alèji, kouch oubyen mikez ki anndan sinis sa yo vinn anfle e akoz enflamasyon sa, espas pou mikis la koule a vinn redwi e vinn akimile nan sinis yo, e se yon bon andwa pou mikwòb yo miltipliye plis e bay moun nan plis pwoblèm.

Ki sentom moun nan ap santi?

Jan mwen te di nou piwo a, pwoblèm yo depann de ki sinis ki afekte .
  • Sinizit Maksilyè : bay doulè plis nan rejyon 2 pomèt nou yo ki se 2 zo lateral nan figi nou e bay gwo doulè nan zòn dan moun nan.
  •  Sinizit Etmoyidal : bay plis doulè nan zòn anba je moun nan, ka menm fè je li ap kouri dlo, tout zòn nen moun nan li santi yon pwa anndan li.
  • Sinizit Sfenoyidal: doulè li yo pa twò lokalize men yo ka rive jis nan zòn dèyè tèt ou.
  • Sinizit Fwontal : plis doulè nan fwon ou ak anwo nen ou, moun nan gen yon tèt fè mal anraje san rete.
Ajoute sou sa nou ka jwenn : fyèv, nen moun nan kap kouri dlo, anndan nen moun nan tou wouj, je li ka anfle, vwa li tankou vwa zonbi, gòj fè mal, tèt fè mal.
Moun ki soufri sinizit toujou pase vye moman lè chalè, lè gen brim sab, moun ki genyen sinizit yo, nou konn menm abitye tande yap di menm sant rigòl yo paka pran, sant plagatòks elatriye.
Yo fasil mal alèz.

Ki tretman ki gen pou Sinizit?

Depi yo finn poze dyagnostik sila pou ou, selon koz la, gen medikaman yap ba ou pou aji dirèk sou koz la e gen lòt mezi pou aji sou sentom yo pou ede mikis la koule nòmalman e soulaje respirasyon ak doulè ou.
Fòk ou pa neglije konsilte paske dèfwa koz la konn pi grav, pa egzanp gen moun medikaman pap aji, se opsyon chiriji yap pran, men ke yo pa fasil jwenn.
Konsa tou, majorite sinizit konn geri nan mwens ke yon mwa sitou sinizit alèjik la.
Pa ezite konsilte sitou nan moman chalè ak kowona sa.
Pataje souple
Abone ak nou pou pa rate pyès atik nou!
Mèsi.
Open chat