Kenbe Pipi gen Gwo Konsekan

Anpil fwa nan lekòl, nan travay, oubyen nan bis vwayaj yo, nou pran plezi kenbe pipi pandan yon bon bout tan, se yon jès nou minimize pandan ke li enpòtan anpil e kenbe pipi gen gwo enpak sou òganis nou.
Anvan nou ba ou danje ki gen nan sa, nap raple ou ke pipi se yon dechè, anplis de dlo ak lòt likid nou konsome yo, pipi a chaje debri, asid, pwodwi amonyak, oksolat kalsyòm, fosfat, asid irik, elatriye.
Men kèk bagay ki ka rive ou lè ou kenbe pipi .
  •  Bakteri ki nan pipi a akimile anndan vesi nou e li pral ba nou yon enfeksyon ki rele ‘ Sistit ‘, lè ou gen enfeksyon sa, wap toujou gen yon anvi pipi, wap gen gwo doulè, wap gen pikotman lè ou ap pipi.Ou jwenn tip enfeksyon sa pi souvan lakay fi.
  • Refli Veziko- Iretral : yon maladi grav kote ke pipi nou kenbe a, retounen monte nan kondwi li te desann lan ki rele ‘Irtè’, e li ka menm monte piwo nan ren nou ki egzakteman adwat e agoch mitan do nou.
Maladi sa konn rive nan yon pwen kote ke se opere yo opere moun nan pou mete yon dispozitif ki anpeche Refli sa.
  •  Pyè nan Ren : Ti kristal sa yo ki fòme nan aparèy Irinè nou ki se Aparèy Pipi a, enben lè yo piti, yo ka sòti fasil nan pipi nou, enben lè nou kenbe pipi a , ti kristal sa yo vinn ogmante e bay pi gwo pwoblèm .
Pa kenbe pipi sou okenn pretèks, ou pa nan esklavaj, pipi toutotan ou kapab!
Kenbe pipi gen gwo konsekans!
Pataje souple sitou pou elèv lekòl yo ak moun kap vwayaje souvan yo!
Exama Jean Rodrigue Junior
Open chat