Gason ki voye San lè yo ejakile

Anpil gason konn pale de eksperyans sa ki rive yo, ki enkyete yo anpil, lè yo finn fè sèks oubyen lè yo finn mastibe, yo ejakile, yo remake tras san nan spèm yo, men pi souvan se apre yo remake sa, swa pandan yap degoute oubyen fi a ka remake sa, nan boksè mesye yo.
Yo rele sa Emospèmi ( Hemospermie ), ki se prezans san nan spèm gason.
Anvan nou pale de rezon ki ka fè sa, annou fè yon ti rapèl de konpozisyon Spèm ak ki trajè Spèm fè pou li rive soti deyò peni gason an.
Spèm konpoze de sa nou rele Spèmatozoyid la ki melanje ak likid ki sòti nan vezikil seminal, pwostat, glan Kopè ( glandes de Cowper ) ak glan bilbo iretral.
Spèmatozoyid yo apre yo finn mati e gen kapasite pou al fè travay yo, enben yo tonbe nan tib seminifè, yo stoke nan epididim e se la yo sanse pral fini matirasyon yo nèt e jwenn kapasite pou yo mobil lè yo rive anndan fi a.
Pandan ejakilasyon an, yo ale nan kanal deferan, yo melanje ak pwodwi vezikil seminal ak pwostat e se la non Spèm nan parèt, se apre melanj sa nou ka pale de spèm. Spèm nan answit pase nan irèt la epi sòti nan tèt peni an ke yo rele ‘glan’.
Kounya annou wè rezon ki ka fè gason bay san pandan ou apre yap ejakile.
 •  Premye koz la se yon lezyon oubyen yon blesi kèlkonk nan trajè nou sot detaye pou ou a, paske depi gen yon pwoblèm nan yon tiyo, lap gen enpak sou debi ak kalite pwodwi kap sòti a.
 •  Si gason an te sibi yon egzamen pa egzanp ‘ byopsi nan pwostat ‘, sa ka lakoz ti san nan spèm li.
 •  Kis nan pwostat, pa egzanp kis medyan yo, kis nan vezikil seminal.
 • Enfeksyon ou ka pran nan sèks ki nan stad grav pa egzanp klamidya.
 •  Maladi koagilasyon tankou : Emofili, maladi Willebrand.
 • Moun ki malad nan pwostat .
 • Konsa tou, gendwa se yon ti venn nan vezikil seminal la, menm jan sa konn rive yon ti venn pete nan traktis anndan nen moun e li bay san nan nen, sa nou rele ‘epistaksis’ la.
 • Gen anpil lòt koz ke nou ka jwenn, men kèk konsiy ou dwe adopte lè ou remake sa.
 • Verifye eske sa pa rive ou tou lè ou ap pipi.
 •  Mande patenè a si li pa okouran li gen yon enfeksyon moun ka pran nan fè bagay si se yon patenè ou abitye gen relasyon ak li.

Verifye koulè ak kantite san ou bay la.

 • Konsilte yon spesyalis, yon iwològ an ijans pou li ka chèche koz la, orijin nan e mete an plas bon desizyon pou kanpe sa.
Pa ezite ale kay doktè, menm si m konnen gason toujou jennen lè se nan pati sa yo ke yo gen pwoblèm, pa pran abitid sa, rezon ka grav.
Merci.
Exama Jean Rodrigue Junior
Open chat